Gaffikin G H Major 9th Royal Irish RiflesUK Photo Archive: G &emdash; Gaffikin G H Major 9th Royal Irish Rifles The Sphere 23rd Sep 1916

Source : The Sphere 23rd Sep 1916