Hornung A O 2nd Lt 2nd Essex RegimentUK Photo Archive: H &emdash; Hornung A O 2nd Lt 2nd Essex Regiment The Sphere 28th Aug 1915

Source : The Sphere 28th Aug 1915