Tatham W I Sub Lt HM Sub H3 Royal NavyUK Photo Archive: T &emdash; Tatham W I Sub Lt HM Sub H3 Royal Navy The Sphere 9th Sep 1916

Source : The Sphere 9th Sep 1916